Ewaluacja podręczników zintegrowanych do edukacji wczesnoszkolnej. Perspektywa dorosłych

Wysyłka w
24 godziny + czas dostawy
Rok wydania
2018
Ilość stron
180
Nasza cena: 29,18 zł

Autorka opisuje rolę i miejsce podręcznika we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej:

  • Objaśnia czytelnikom podstawową terminologię związaną z książkami do nauki, przybliża historię stosowania podręczników, przedstawia funkcje spełniane przez pakiety edukacyjne, charakteryzuje zmiany na rynku publikacji do kształcenia wczesnoszkolnego spowodowane kolejnymi reformami systemu oświaty.
  • Analizuje najpopularniejsze podręczniki zintegrowane wykorzystywane podczas zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej w zakresie kształtowania umiejętności językowych, matematycznych i przyrodniczych dzieci.
  • Wyniki badań zestawia z rzeczywistymi potrzebami rozwojowymi uczniów w wieku wczesnoszkolnym, opisywanymi zgodnie ze współczesną wiedzą psychologiczną i pedagogiczną.
  • Udowadnia, że podręcznik powinien zawierać tylko najważniejsze, przedstawione poglądowo, aktualne treści, odsyłać uczniów do innych środków dydaktycznych, w tym także do nowoczesnych pomocy medialnych.
  • Wskazuje, że twórcy pakietów edukacyjnych muszą kłaść zdecydowanie większy nacisk na zadania problemowe, dywergencyjne i kreatywne, aktywizujące dzieci.

Książka jest lekturą obowiązkową nie tylko dla wydawców, autorów i recenzentów "elementarzy", lecz także dla pedagogów, którzy w dobie powszechnej kartomanii borykają się z problemem prawidłowej oceny merytorycznej pakietów edukacyjnych. Stanowi dopełnienie publikacji Ewaluacja podręczników zintegrowanych do edukacji wczesnoszkolnej. Perspektywa dzieci.

******

Evaluation of Integrated Textbooks for Early Education. Adults' Perspective Education Studies Series

The author analyses the most popular integrated textbooks for the 1st-3rd grade primary school students with regard to developing language, mathematical and natural sciences skills of children. The research results are compared with the real development needs of students. The author proves that a textbook should provide only an overview of the most important subject matter, and it should refer students to other teaching aids, including modern media aids. It is indicated that the authors of educational packages must place great emphasis on engaging problem-solving, divergent and creative tasks.

Zobacz produkty kupowane razem
Podobne do Ewaluacja podręczników zintegrowanych do edukacji wczesnoszkolnej. Perspektywa dorosłych