Wydawnictwo UMCS


Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej funkcjonuje od 1946 roku i obecnie zalicza się największych wydawnictw uczelnianych w Polsce. Wydawnictwo UMCS każdego roku wydaje ok. 130-200 publikacji. Wydawnictwo głownie specjalizuje się w  upowszechnianiu literatury naukowej o różnorodnej tematyce – monografii, czasopism, podręczników. Wydawnictwo jest wysoko cenione za poziom edytorski i merytoryczny, o czym świadczą nie tylko uznanie czytelników, ale także liczne przyznane prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

Misją wydawnictwa jest upowszechnianie i promowanie dokonań i prac polskich naukowców, a także udostępnianie studentom, pracownikom naukowym i pasjonatom nauki wysokiej jakości opracowań naukowych. UMCS jako pierwsze w Polsce uruchomiło czytelnię on-line książek naukowych i podręczników.  


 • Informatyka prawa Outlet

  Praca przedstawia propozycję wprowadzenia do nauk prawnych nowej dyscypliny badań zjawisk i problemów kształtujących się na styku informatyki i prawa. Jej powstanie pod nazwą Informatyka prawa wynika z ograniczonego zakresu i znaczenia dotychczas uprawianej w Polsce i na Kontynencie informatyki...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  -45%
  Cena: Cena detaliczna: 37,40 zł 68,25 zł
  w magazynie
 • Ochrona prawna zasobów naturalnych

  Nie ulega wątpliwości, że problematyka ochrony zasobów naturalnych, także w jej wymiarze prawnym, ma współcześnie szczególnie doniosłe znaczenie. Jest to spowodowane rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństw oraz presją związaną z wyczerpywaniem się części zasobów naturalnych przy często...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  Cena: Cena detaliczna: 45,40 zł
  w magazynie
 • Bestseller

  Z polskim w świat. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego

  Na uwagę zasługuje wszechstronność i kompleksowość podręcznika Z polskim w świat. Polega ona na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej w różnych przejawach: zarówno kompetencji receptywnych (słuchanie, czytanie), jak i produktywnych (mówienie i pisanie). Autorki zadbały o opis podstawowych kategorii...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 56,96 zł 63,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku

  W roku 2010 znakomity archiwista, historyk i profesor Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej Edward Kołodziej obchodził siedemdziesięciolecie urodzin. Ten doniosły moment skłonił grono jego współpracowników z Zakładu Archiwistyki oraz Instytutu Historii UMCS do uczczenia tego jubileuszu wydaniem...
  Książka, op. twarda
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 69,93 zł
  w magazynie
 • Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych

  Autorka pokazała w swej pracy, jak w ciągu dwudziestu ostatnich lat zmieniało się i istotnie się zmieniło ujęcie zmiany ustrojowej: od ujęcia w kategoriach "przejścia do demokracji" przez analizy instytucjonalne, aż do ujęcia tej zmiany jako "części zmiany świata". Zbadanie tej właśnie zmiany w...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  Cena: Cena detaliczna: 39,81 zł
  w magazynie
 • Scripta manent

  Oddajemy do rąk Czytelnika publikację przygotowaną z okazji osiemdziesięciolecia urodzin wybitnego językoznawcy Profesora Michała Łesiowa, od ponad pół wieku związanego z lubelskim środowiskiem akademickim. Składa się ona z trzech częśći: Inni o Jubilacie, Jubilat o sobie oraz Bibliografia prac...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -25%
  Cena: Cena detaliczna: 19,63 zł 26,25 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Lublin: historia - społeczeństwo - gospodarka

  Lublin to miasto z 700-letnią historią. Od chwili nadania osadzie położonej nad Bystrzycą praw miejskich w 1317 roku aż po dziś dzień pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce. Współcześnie jest dziewiątym pod względem liczby mieszkańców polskim miastem, stolicą województwa...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 43,67 zł 48,30 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Precedens w procesie orzekania

  W odróżnieniu od innych prac zajmujących się zagadnieniem precedensu, praca, oprócz analizy doktrynalnej, opiera się na zawodowym doświadczeniu Autorów wykonywujących swój zawód w sądach instytucjonalnie należących do różnych porządków prawnych. W tym wymiarze, perspektywy praktyki sędziowskiej w...
  Podręcznik
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 32,27 zł 35,70 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Problemy techniki dyrygowania w wybranych pieśniach

  Podręcznik adresowany jest do studentów z określonym poziomem wiedzy ogólnej, osłuchanych muzycznie, z wyrobionym smakiem artystycznym, posiadających dość wysoki poziom wyrażania emocji i kształtowania wrażeń estetycznych. Jest to podręcznik dla tych, którzy dyrygowania nie traktują jako jednego z...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 7,85 zł 8,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Słownik stereotypów i symboli ludowych T.2 Rośliny

  Tom Rośliny jest kontynuacją długofalowej zespołowej pracy badawczej, rozpoczętej w środowisku lubelskim w roku 1976 [] i realizowanej z różnym natężeniem do dziś. Cały Słownik zaplanowano na 7 tomów, które będą dotyczyć kolejno (w porządku biblijnego stwarzania świata) następujących działów: I....
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 58,90 zł 63,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci...

  Książka dr B. Bilewicz-Kuźni Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym to ważna i znacząca publikacja w obszarze badań problematyki wspierania rozwoju umiejętności matematycznych i myślenia dzieci w wieku wczesnoszkolnym Niewiele jest takich publikacji, w których poddaje...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 51,03 zł 56,70 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Tradycyjne pożywienie chłopskie na Lubelszczyźnie

  Mariola Tymochowicz zebrała tu publikowane od połowy XIX wieku lodoznawcze i etnograficzne opisy pożywienia codziennego i obrzędowego, wykorzystała materiały z badań terenowych realizowanych przez etnografów po wojnie na obszarze województwa lubelskiego, dotyczących m. in. pożywienia i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 45,56 zł 50,40 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Nowość

  Komunizm. Tam i... z powrotem

  Książka jest pokłosiem namysłu nad szeroko pojętym zjawiskiem komunizmu. Pojęcie to potraktowaliśmy także jako hasło wywoławcze dla rozważań dotyczących roli lewicowych i emancypacyjnych impulsów społecznych w szeroko pojętej nowoczesności. Użycie nieostrego, niejednoznacznego i poniekąd...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 37,80 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Koszty niezgodności w doskonaleniu jakości..

  Recenzowana pozycja jest dziełem koncepcyjnie spójnym, ukazującym - moim zdaniem - autentyczny namysł Autorki nad tytułowym zagadnieniem doskonalenia jakości zarządzania szpitalem publicznym, posiadającym walor teoriotwórczy, ale także istotnym dla praktyki zarządzania w ochronie zdrowia. Uzyskane...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 34,02 zł 37,80 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Podstawy neuropsychologii klinicznej

  Autorami publikacji są znani i cenieni specjaliści z ważnych ośrodków neuropsychologicznych w kraju. Książka zawiera systematycznie uporządkowaną wiedzę dotyczącą relacji między dysfunkcjami mózgu a zachowaniem człowieka, w ujęciach klasycznych i współczesnych. Podręcznik obejmuje reprezentatywne...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 49,16 zł 54,60 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Wstęp do prawoznawstwa

  Podręcznik jest adresowanym do osób rozpoczynających studia prawnicze lub administracyjne. Zawiera charakterystykę podstawowych zagadnień oraz aparatu pojęciowego prawoznawstwa, a także nadrzędnych wartości i zasad współczesnych porządków prawnych: porządku prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 34,04 zł 37,80 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Niepamięć, postpamięć, współpamięć

  Książka Marty Kubiszyn to dobrze przemyślana i precyzyjnie skonstruowana monografia podsumowująca wieloletnie zainteresowania naukowe autorki. Wpisuje się ona w kulturoznawczy nurt badań nad pamięcią zbiorową Zagłady, wnosząc istotny wkład w tę dziedzinę zarówno na poziomie teoretycznym, jak i...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 36,07 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Polityka właścicielska państwa w okresie..

  Temat pracy jest bardzo aktualny ze względu na wydarzenia i trendy w polityce gospodarczej ostatnich lat w Polsce i na świecie, które wskazują na wzrost roli państwa, także w sferze szeroko rozumianej własności. Całościowe podejście do polityki właścicielskiej państwa w całym okresie transformacji...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 34,02 zł 37,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Prawo karne i polityka w państwie rzymskim

  VIII Lubelskie Sympozjum Naukowe z zakresu rzymskiego prawa karnego zatytułowane "Prawo karne i polityka w państwie rzymskim" odbyło się w szczególnych okolicznościach - w roku, w którym jubileusz 70-lecia obchodził zarówno Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, jak i Profesor Marek Kuryłowicz,...
  Akademickie podręczniki
  Ograniczona dostępność
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 37,31 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków

  Niekorzystne zjawiska związane ze spadkiem dzietności i starzeniem się społeczeństwa, jakie od pewnego czasu zachodzą w państwach rozwiniętych, skupiają uwagę opinii publicznej, coraz bardziej świadomej wyzwań, jakie niosą za sobą te zmiany. Właściwe zdiagnozowanie tych problemów oraz...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 32,15 zł 35,70 zł
  wysyłka w 5 dni
 • Metody terapii logopedycznej

  Recenzowana monografia jest bardzo udaną próbą przedstawienia najistotniejszych kierunków prac nad metodami terapii logopedycznej w ujęciu teoretycznym i z punktu widzenia praktyki logopedycznej prowadzonych przez polskich logopedów. Takiej publikacji na polskim rynku wydawniczym jeszcze nie było....
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 85,43 zł 94,50 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX-XXI wieku

  Książka dotyczy niesłychanie ważnego kompleksu problemów związanych z wielowiekowymi relacjami polsko-rosyjskimi. Postrzeganie sąsiada - szczególnie w relacjach pomiędzy etnosami czy narodami - miało zawsze charakter stereotypowy, chociaż niekoniecznie pejoratywny. Zakres tej stereotypizacji,...
  Książka, op. miękka
  Ograniczona dostępność
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 37,31 zł 39,90 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w imperium rzymskim

  Mamy do czynienia z pracą bardzo rozległą, która jednak w znacznej mierze koncentruje się na problematyce Rzymu cesarskiego. Zagadnienia związane z okresem republikańskim dotyczą zaś jego schyłkowej fazy. Tendencja ta jest w pewnym sensie odwzorowaniem sytuacji w nauce światowej, gdzie stosunkowo...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -6%
  Cena: Cena detaliczna: 33,38 zł 35,70 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Słownik stereotypów i symboli ludowych tom 1 Kosmos część 3 Meteorologia

  Na tom "Kosmos" składają się następujące cztery zeszyty: 1. "Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie (1996), 2. "Ziemia, woda, podziemie" (1999), 3. "Meteorologia" (2012) 4. "Świat, światło i metale" (2012). "Słownik stereotypów i symboli ludowych" jest słownikiem intensywnym, a nie...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -7%
  Cena: Cena detaliczna: 54,97 zł 58,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Stefan Czarniecki 1599-1665

  Stefan Czarniecki 1599 -1665 Adama Kerstena to już dziś klasyka historiografii polskiej XX stulecia. Ta opublikowana po raz pierwszy w 1963 roku w Wydawnictwie Ministerstwa Obrony Narodowej monografia w ciągu minionego czterdziestolecia była swoistym punktem odniesienia i jedną z prac najczęściej...
  Książka, op. twarda
  Oprawa:twarda
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 37,97 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Recepcja mediów T.6 Badania nad odbiorem...

  Przedstawiona do recenzji wydawniczej monografia [] zatytułowana Badania nad odbiorem przekazów masowych w praktyce edukacji medialnej, wchodzi w skład serii Recepcja mediów. Jest to już 6. publikacja w cyklu dotyczącym badań nad odbiorem przekazów medialnych. Stanowi więc kontynuację badań,...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 34,02 zł 37,80 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Podmiotowe korelaty samooceny kobiet...

  Podjęty problem odnoszący się do dyspozycji podmiotowych kobiet z zaburzeniami odżywiania oraz ich powiązań z samooceną jest istotny nie tylko z punktu widzenia psychospołecznego, ale również medycznego i edukacyjnego. Należy mieć na uwadze, jak podkreśla autorka, że zaburzenia odżywiania należą do...
  Książka, op. miękka
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 37,97 zł 42,00 zł
  wysyłka w 24 godziny
 • Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce

  Opracowanie, które proponujemy czytelnikom, jest podręcznikiem akademickim, powstałym głównie z myślą o studentach politologii, ale nie tylko. Mogą więc korzystać z niego również studenci innych kierunków humanistycznych, takich jak chociażby socjologia, prawo lub administracja - zwłaszcza z części...
  Akademickie podręczniki
  Oprawa:miękka
  -10%
  Cena: Cena detaliczna: 40,66 zł 45,15 zł
  wysyłka w 5 dni